Projekty

 

Podrobnosti projektu

Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy spoločnosti BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. Spoločnosť vznikla v roku 2006 v budove bývalých mliekarní v Krupine, pričom tu vybudovala moderný podnik na výrobu recyklovaných a nových tonerových kaziet.

Predmetom projektu je priemyselná budova spoločnosti, ktorá je energeticky neefektívna, nespĺňa moderné tepelno-technické vlastnosti vykurovania budovy. Na odstránenie týchto nedostatkov je preto potrebné vykonať opatrenia navrhnuté energetickým audítorom:

Predmetom návrhu je nahradiť súčasné plynové kúrenie tepelnými čerpadlami typu voda-voda ako aj osadenie lokálneho fotovoltaického zdroja. Navrhované opatrenia prinesú očakávané zmeny, ktoré sa prejavia nielen v úspore energie, ale aj v znížení emisií CO2. Po realizácii hlavnej aktivity „B. Implementácia opatrení z energetických auditov“ sa vďaka navrhovanej modernizácii a rekonštrukcii stane budova energeticky efektívnejšia, finančne menej náročná a environmentálne prijateľnejšia. Okrem toho sa naplní cieľ žiadateľa – zníženie spotreby energií a zefektívnenie prevádzky priemyselnej budovy. Predpokladaná úspora primárnych energetických zdrojov bude 853 MWh/rok a odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov bude 74,3 t ekviv. CO2. Projekt bude realizovaný v Banskobystrickom kraji, v meste Krupina.