Informácie o spracúvaní osobných údajov pri výberovom procese

BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) týmto ako prevádzkovateľ osobných údajov informuje uchádzačov o zamestnanie ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní ich osobných údajov.

Kategórie a typy osobných údajov
Osobné údaje spracované prevádzkovateľom môžu obsahovať údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, pohlavie, rodinný stav, kontaktné údaje (napríklad číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa atď.), pracovné a profesionálne údaje. Poskytnutie ďalších osobných údajov Prevádzkovateľ nevyžaduje.

Účel, právny základ a podmienky spracovania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré poskytujete Prevádzkovateľovi zaslaním vášho životopisu budú spracované na nasledujúce účely:

A. Účel výberu vhodného uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie uvedeného. Právnym základom pre tento účel spracúvania sú „predzmluvné opatrenia“ podľa článku 6. bod 1.písm. b) Nariadenia.

– Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania výberového konania, t.j. od uverejnenia pracovnej ponuky na voľné pracovné miesto až po obsadenie voľného pracovného miesta na obsadzovanú pracovnú pozíciu; v prípade Vašej neúspešnosti sú Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania vymazané/anonymizované a v prípade úspešného uchádzača sa osobné údaje stávajú súčasťou osobného spisu, o čom bude úspešný uchádzač následne osobitne informovaný.

B. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za účelom zaradenia uchádzača do databázy uchádzačov, ktorú vedie Prevádzkovateľ v záujme obsadenia v budúcnosti vzniknutej voľnej pracovnej pozície, pričom právnym základom pre tento účel spracúvania je „súhlas“ dotknutej osoby podľa článku 6. bod 1.písm. a) Nariadenia.

– Poskytovanie osobných údajov a Vášho súhlasu na tento účel spracúvania je dobrovoľné. – Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu 3 rokov od poskytnutia Vášho súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedeného obdobia Vaše osobné údaje budú definitívne vymazané/anonymizované. – Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený.

Príjemcovia
Vaše osobné údaje môže Prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným kategóriám príjemcov: oprávnené osoby (ide o osoby, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje), sprostredkovatelia.

Prenos údajov mimo EÚ
Vaše osobné údaje sa spracúvajú iba na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu Európskej únie. Prenos osobných údajov mimo vyššie uvedených krajín sa nepredpokladá.

Vaše práva
Ako dotknutá osoba máte právo: požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom; požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov; požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi; požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi; požadovať od Prevádzkovateľa prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi; podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.